Stolta föräldrar till kullen/Proud parents to the litter

14 veckor / 14 weeks

Love gun

Cold gin

Firehouse

Black diamond

Black diamond & Cold gin

Firehouse & Black diamond

 

13 veckor / 13 weeks & Susie Q :-)

Love gun

Cold gin

Firehouse

Black diamond

 

12 veckor / 12 weeks

Love gun

Cold gin

Firehouse

Black diamond

 

11 veckor/ 11 weeks

Love gun

Cold gin

Firehouse

Black diamond

10 veckor / 10 weeks

Love gun

Cold gin

Firehouse

Black diamond

9 veckor / 9 weeks

Love gun

Cold gin

Firehouse

Black diamond

Black diamond, Cold gin & Love gun :-)

Black diamond, Cold gin, Love gun, Firehouse & Chicago :-)

8 veckor / 8 weeks

Love gun 8 veckor / 8 weeks

Cold gin 8 veckor / 8 weeks

Firehouse 8 veckor / 8 weeks

Black diamond 8 veckor / 8 weeks

7 veckor / 7 weeks

Love gun 7 veckor / 7 weeks

Cold gin 7 veckor / 7 weeks

Firehouse 7 veckor / 7 weeks

Black diamond 7 veckor / 7 weeks

6 veckor/ 6 weeks

Love gun 6 veckor/ 6 weeks

Cold gin 6 veckor/ 6 weeks

Firehouse 6 veckor/ 6 weeks

Black diamond 6 veckor/ 6 weeks

Rouge vilar/ Rouge resting

5 veckor/ 5 weeks

Love gun 5 veckor/ 5 weeks

Cold gin 5 veckor/ 5 weeks

Firehouse 5 veckor/ 5 weeks

Black diamond 5 veckor/ 5 weeks

4 veckor/ 4 weeks

Love gun 4 veckor/ 4 weeks

Cold gin 4 veckor/ 4 weeks

Firehouse 4 veckor/ 4 weeks

Black diamond 4 veckor/ 4 weeks

3 veckor/ 3 weeks

Love gun 3 veckor/ 3 weeks

Cold gin 3 veckor/ 3 weeks

Firehouse 3 veckor/ 3 weeks

Black diamond 3 veckor/ 3 weeks

Alla kattungar 17 dagar/ All kitten´s 17 days

Love gun

Cold gin

Firehouse

Black diamond

All kittens 12 days

Love gun

Cold gin

Firehouse

Black diamond

 

5 dagar / 5 days

Love gun

Firehouse

Cold gin

Black diamond

1 dag / 1 day

Love gun

Firehouse

Cold gin

Black diamond

just födda /just born 23/6

Love gun

Firehouse

Cold gin

Black diamond

Rouge

DK*Olmocabe´s Mr Mercer far/father

EC DK*Coogan´s Rouge mor/mother

Stolta föräldrar till kullen/Proud parents to the litter

KISS